Zorgbeleid: besluiten

Aansluitend bij het thema zorg tijdens de personeelsvergadering van november 2018 sprokkelde ik nog wat teksten en tekstfragmenten bij elkaar in verband met zorgbeleid, om daarna enkele besluiten te formuleren.

Artikels uit ‘In Dialoog’

Deze maand staan in het tijdschrift ‘In dialoog’ 2 interessante artikels waarin hedendaags zorgbeleid ter sprake komt:

ZILL

“Om de doelen te operationaliseren werken we met leerlijnen die bestaan uit ontwikkelstappen. Die ontwikkelstappen zijn verbonden met referentieperiodes op basis van de leeftijd van de leerlingen. Die referentieperiodes geven de gevoelige periodes aan waarbinnen de beschreven ontwikkeling kan worden nagestreefd. Deze referentieperiodes gelden enkel als een indicatie.” Lees meer.

“We streven de ‘te verwachten leeruitkomst’ na bij elk kind, maar gunnen elk kind ook een ontwikkeltraject dat aansluit bij zijn of haar individuele leerbehoeften. Op die manier garanderen we dat ieder kind op een gedifferentieerde manier in de richting van de voorspelde leeruitkomst vordert.” Lees meer.

ZILL geeft ons de mogelijkheid om flexibeler in te spelen op de ontwikkeling van leerlingen. Het leerplan legt niet op om met alle leerlingen op het einde van het schooljaar gelijk aan de finish te komen. 

Zorgcontinuüm

“Het team opteert voor breed evalueren. Daarbij zoekt het naar zoveel mogelijk invalshoeken om een juist beeld te krijgen van de mogelijkheden van de leerling. Ook de leerling zelf wordt betrokken bij de evaluatie. Een evaluatiesysteem helpt een leerling (en de ouders) zicht te krijgen op de eigen vorderingen.”

“Je stemt het aanbod af op je leerlingen. Ook wanneer je evalueert, waardeer je het unieke van iedere leerling. Evaluatie is immers bedoeld om een zicht te krijgen op de vorderingen in de ontwikkeling van elke leerling. Het accent ligt op het proces, op wie de leerlingen geworden zijn en niet alleen op wat ze op een bepaald ogenblik kennen en kunnen. Na dergelijke brede evaluatie kun je het aanbod nog beter afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling.”

“Differentiërende maatregelen (definitie volgens M-decreet): maatregelen waarbij de school, binnen het gemeenschappelijk curriculum, een beperkte variatie in het onderwijsleerproces (doelen, inhouden, instructie, tempo, werkvormen, groeperingsvormen en evaluatie) aanbrengt om beter tegemoet te komen aan de behoeften van individuele leerlingen of groepen van leerlingen.”

M-decreet

“Inclusief onderwijs is nu de eerste optie. Het doel is meer leerlingen in het gewoon onderwijs school te laten lopen en dus minder leerlingen naar scholen voor buitengewoon onderwijs te verwijzen.

Een school bouwt een zorgcontinuüm uit en gaat samen met de leraar of leraren, de ouders en het CLB na welke redelijke aanpassingen of maatregelen een leerling met specifieke onderwijsbehoeften nodig heeft om de lessen te kunnen volgen.

Een leerling met specifieke onderwijsbehoeften heeft dus het recht om in te schrijven in een gewone school.”

Lees de grote lijnen van het M-decreet

Functiebeschrijvingen

  • Differentieert bij het evalueren, rekening houdend met de voor de individuele leerling vooropgestelde doelen en vorderingen en stemt zijn didactische aanpak en verdere ondersteuning af op de individuele evaluatiegegevens
  • Past redelijke aanpassingen toe, evalueert ze en stuurt ze bij in overleg met de leerling, de zorgcoördinator en de ouders.
  • Past redelijke aanpassingen ook toe bij toetsen en evaluatie en zorgt voor gedifferentieerde rapportering.

Besluiten

Het is een opdracht van de school om voor elke leerling een ontwikkeltraject uit te stippelen dat aansluit bij zijn of haar individuele leerbehoeften.

Dat houdt in dat we beperkte (maar wel voldoende) variatie brengen in het onderwijsleerproces:  zowel in doelen, inhouden, instructie, tempo, werkvormen, groeperingsvormen én evaluatie.

Leerlingen waarvoor je tijdens de lessen een aantal maatregelen toepast, hebben ook recht op een aangepaste evaluatie.

We beëindigen de discussie of leerlingen recht hebben op redelijke aanpassingen in lessen en toetsen. Het inbouwen van redelijke aanpassingen voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften is een verplichte opdracht. In onze school werk je als klasleerkracht samen met de eventuele andere leerkrachten van jouw leerjaar redelijke aanpassingen uit voor die kinderen van je leerjaar die er nood aan hebben. Dat is een verplichting, maar jij, als klasleerkracht hebt er wel de regie, het eigenaarschap van in handen. Daarmee bedoel ik dat ook jouw ervaring, jouw mogelijkheden een rol spelen bij het uitwerken van redelijke aanpassingen en hoever je daarin kan gaan. Jij, als klasleerkracht, trekt de kar. Je kan daarbij rekenen op ondersteuning van Elke, Chelsea, het CLB, van de ouders en van mij. We doen het niet in jouw plaats, maar we denken wel met je mee en zoeken met je mee naar oplossingen en mogelijkheden.

Deze website gebruikt cookies. Door deze site verder te gebruiken, aanvaard je ons gebruik van cookies.