Dit schooljaar zijn er in sommige klassen uitzonderlijk veel leerlingen die een halve dag afwezig zijn omwille van een raadpleging van een orthodontist, een psycholoog …

Het Departement van Onderwijs en Vorming meldt dat die afwezigheden niet zijn toegelaten voor voltijds leerplichtige leerlingen (in principe vanaf het 1ste leerjaar, of als leerlingen 1 jaar ouder zijn ook vanaf de laatste kleuterklas). Die raadplegingen moeten buiten de schooluren gebeuren.

Er is 1 uitzondering voor leerlingen die revalideren. In welke revalidatie tijdens de schooluren toegelaten is en welk dossier daarover nodig is, vind je in het schoolreglement op pagina 34-36.

In echt uitzonderlijke situaties kan je op voorhand toelating vragen aan de directie om afwezig te zijn voor een raadpleging of andere persoonlijke redenen. Voorwaarde voor de goedkeuring zal zijn dat het inderdaad om een uitzonderlijke situatie gaat én dat je contact neemt met de leerkracht om af te spreken wat de afwezige leerling thuis moet doen om de gemiste lessen in te halen. Je krijgt dan een schriftelijke toelating voor afwezigheid omwille van persoonlijke redenen.

Van leerlingen die afwezig zijn voor een raadpleging of andere persoonlijke redenen zonder op voorhand toestemming te vragen aan de directie moet de school de afwezigheid registeren als problematische afwezigheid, zie schoolreglement pagina 58.