In de vorige versie van dit bericht ontbrak de link naar het formulier, waarvoor excuus.

De attesten voor belastingvermindering voor de opvangkosten van kinderen (middagtoezicht bijvoorbeeld)  zullen veranderen. De verandering is door de overheid aangekondigd voor de opvangkosten die in 2022 betaald worden en waarvoor je in 2023 recht zult hebben op een attest.

Ter voorbereiding van de verandering geeft artikel 323/2, 4° van het Wetboek Inkomstenbelasting onder andere scholen die kinderen opvangen nu al de toelating om de rijksregisternummers te verzamelen, te verwerken en mee te delen van:

  • Enerzijds de kinderen  waarvan de opvangkosten recht geven op belastingvermindering
  • Anderzijds van hun ouder(s) of verzorgenden die recht hebben of kunnen hebben op een attest

De rijksregisters van de kinderen op school verzamelden we al met het oog op de leerplichtcontrole.

Maar nu hebben we ook het rijksregisternummer en de adresgegevens nodig van de ouder of de verzorgende die recht heeft of kan hebben op een attest voor belastingvermindering door de betaling van opvangkosten in 2022, betaald aan het bestuur van onze school, vzw Vrij Katholiek Basisonderwijs Gerdingen. In principe gaat het dus om de ouder of de verzorgende die de schoolrekeningen betaalt.

We kunnen je alleen een attest bezorgen voor de opvangkosten betaald in 2022, als we uiterlijk op 31/12/2022 de juiste informatie van jou gekregen hebben. Vul je daarom het bijgaande formulier in voor 31/12/2022? Maar nog beter: doe het nu, zo vergeet je het zeker niet. Nadat het rijksregister overgenomen is in onze schooladminstratiesoftware, worden de gegevens van jouw invulformulier verwijderd. 

Meer informatie vind je in artikel 323/2, 4° van het Wetboek Inkomstenbelasting en het Bericht – attest kinderopvang – 07.2021 | FOD Financiën (belgium.be)*.

*Deze informatie is niet meer helemaal actueel omdat de FOD Financiën er niet in is geslaagd om een verplicht modelattest in het Belgisch Staatsblad te publiceren ten laatste op 31 december 2021. Daardoor zijn de jaartallen en periodes in de regelgeving en het bericht niet meer correct. De FOD Financiën heeft aangekondigd dat de regels met een jaar vertraging ingang vinden.